Consuwise

9/10
758 reviews
Eenvoudig besparen met onze diensten
Compleet onafhankelijk Alles draait om jou
De beste oplossingen voor jouw situatie
page1image501406960 page1image501415568

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van SamenInGeld BV en de stichting investeerders SamenInGeld gevestigd te Bilthoven aan de P.C. Staalweg 70, 3721 TJ (hierna: SamenInGeld BV en www.sameningeld.nl)

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of investeringen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SamenInGeld is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. De vennootschap SamenInGeld BV draagt eindverantwoordelijkheid voor gegevensverwerking. Zij heeft alle gegevensverwerkingen van haar en de stichting gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te Den Haag.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IBAN

 • Kopie ID

 • Registratiedatum

 • Laatste inlogdatum

 • Datum van investeren en betalen

 • Facebook gekoppeld

 • Nieuwsbrief abonnee

 • Motivatie opmerkingen

  SamenInGeld BV |P.C. Staalweg 70, 3721 TJ Bilthoven | 030 – 740 00 35 info@sameningeld.nl | www.sameningeld.nl | Bank NL09 INGB 0006 3930 31| KvK 59383461 | AFM 12042467

page1image428914144 page1image428911440 page1image428911728 page1image428912016
page2image520749968 page2image520725984

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SamenInGeld BV. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • Om te voldoen aan de wettelijke eisen (AFM) die aan SamenInGeld BV worden gesteld.

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Verstrekking aan derden
  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.

  Commerciële doeleinden
  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email.

  SamenInGeld BV |P.C. Staalweg 70, 3721 TJ Bilthoven | 030 – 740 00 35 info@sameningeld.nl | www.sameningeld.nl | Bank NL09 INGB 0006 3930 31| KvK 59383461 | AFM 12042467

page2image521070224 page2image521070512
page3image520761680 page3image1713426528

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Geautomatiseerde besluitvorming

Toelichting: dit gaat om automatische besluiten waaraan voor de betrokkene rechtsgevolgen zijn verbonden of hem op een andere manier aanmerkelijk treffen. Voorbeelden hiervan zijn de automatische weigering van een online kredietaanvraag en automatische weigering van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. Wij gebruiken hiervoor de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Investeerderstoets vanuit de AFM verplicht, die adviseert of personen wel of niet kunnen investeren.

 • Investeerdersovereenkomst, bij het investeren wordt automatisch een overeenkomst opgemaakt, die daarna bindend wordt.

  Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de

  website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. SamenInGeld BV gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

  SamenInGeld BV |P.C. Staalweg 70, 3721 TJ Bilthoven | 030 – 740 00 35 info@sameningeld.nl | www.sameningeld.nl | Bank NL09 INGB 0006 3930 31| KvK 59383461 | AFM 12042467

page3image1713746976 page3image1713747264
page4image1713421696 page4image1713852112

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sameningeld.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
SamenInGeld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient dan ook aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen.

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@sameningeld.nl.

page4image1714079392 page4image1714079680

SamenInGeld BV |P.C. Staalweg 70, 3721 TJ Bilthoven | 030 – 740 00 35 info@sameningeld.nl | www.sameningeld.nl | Bank NL09 INGB 0006 3930 31| KvK 59383461 | AFM 12042467

page4image1714099184 page4image1714099472

 

Hoe het werkt

We houden het graag simpel en transparant. Daar houden we allemaal van.

STAP 1

Vul het formulier in

Laat je gegevens achter via bovenstaand formulier.

STAP 2

Wij nemen telefonisch contact op

Om eventuele vragen te beantwoorden en/of projecten toe te lichten..

STAP 3

Maak een account aan

Na verificatie van jouw gegevens ontvang je een e-mail, waarmee je jouw account activeert!

STAP 4

Kies een of meerdere projecten naar keuze

En start direct met investeren!

Veelgestelde vragen

Toch nog vragen? Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Die hebben we alvast voor je beantwoord.

Wat maakt SamenInGeld anders dan andere crowdfunders?

Wij bieden hypothecaire zekerheid waarbij de investeerder het eerste recht op teruggave heeft. Eerder zelfs nog dan de belastingdienst! Ook verstrekken zij in principe niet meer dan 80% van de marktwaarde in verhuurde staat als lening. De geldlener dient bij ons zelf minimaal 20% in te leggen. Hier kunnen wij van afwijken en tot 90% financieren bij voldoende aangetoonde overwaarde op andere panden in bezit.

Wat zijn de kosten van mijn investering?

Voor investeerders rekenen wij een beheervergoeding. De tarieven voor beheervergoeding zijn in het eerste jaar 0,055 % per maand en in de daarop volgende jaren 0,025 % per maand.

Hoe werkt het met de verschillende risicoschijven?

Bij SamenInGeld investeer je met hypothecaire zekerheid. De financiering van een pand wordt opgedeeld in 4 verschillende schijven aan de hand van de getaxeerde marktwaarde: 1A, 1B, 2 en 3. Schijf 1A is 50% van de marktwaarde (aflossingsvrije schijf), schijf 1B is 50-70% van de marktwaarde (aflossingsvrije schijf), schijf 2 is 70-85% van de marktwaarde (annuïtaire schijf) en schijf 3 is 85-90% van de marktwaarde (annuïtaire schijf).